مسکن آکس هوم

تقاضای ملک

مشخصات ملک مورد نظرتان راانتخاب کنید

نوع معامله

نوع ملک


مشخصات ملک
قیمت


تجهیزات و امکانات
مشخصات و توضیحات تکمیلی

اگر موارد درخواست خود را تکمیل کرده اید؛ جهت ذخیره دکمه ارسال و ثبت را بزنید